تغذیه نوزاد

06می 2013
مقوی کردن غذای کودک - baby feeding

غذای کودک ، مقوی و مغذی کردن آن  راه های که می توان غذای کودک را مقوی و مغذی کرد برای اینکه انرژی غذای کودک بیشتر شود براساس سن کودک در هر زمان می توان به غذای کودک موادی اضافه نمود . مواد غذایی و پروتئینی برای رشد کودک ضروری اند برای اینکه پروتئین غذای […]

06می 2013
غذای کمکی کودک

غذای کمکی شروع و ادامه آن 1-      از پایان 6 ماهگی (180 روزگی ) تا پایان 7 ماهگی : در این زمان هدف اصلی آن است که شیرخوار با طعم و قوام غذا و سپس خوردن غذا به وسیله قاشق آشنا شود بنابراین در چند روز اول شروع غذای کمکی ، دادن یک یا دو […]

05می 2013
کودک 4-6

نکات تغذیه ای برای کودک 4 تا 6سال نکات تغذیه ای کودک 4 تا 6 ساله عبارتند از : 1- تعداد دفعات معمول صرف غذا  4 تا 6 بار در روز توصیه می شود . 2- اهمیت میان وعده ها به اندازه غذای اصلی است . 3- توجه به ظاهر طعم ، بو ، مزه […]