میزان آب مورد نیاز برای نوزادان و کودکان

میزان آب مورد نیاز برای نوزادان وکودکان

سن

میزان آب موردنیاز (میلی لیتر به ازا کیلوگرم وزن بدن روزانه)

 

10روزه

150-125

3ماهه

160-140

6ماهه

155-130

یک ساله

135-125

2ساله

125-115

6ساله

100-90

10ساله

85-70

14ساله

60-50

به عنوان مثال یک کودک 6ماهه با وزن 6 کیلوگرم به 930-780میلی لیتر آب در روز  نیاز دارد.

آب مورد نیاز برای نوزادان و کودکان

آب مورد نیاز برای نوزادان و کودکان