-در کنار توجه به کاهش کالری، نباید از دریافت ریزمغذی ها مانند ویتامین ها، فیبرها و مواد معدنی غافل شد.

– نوجوانی دوران رشد محسوب می شود، نیاز به برخی از این ریزمغذی ها مانند کلسیم و فسفر نیز بیشتر از بزرگسالی است.

-سبزیجات، میوه ها، مغزها و چربی های سالم همچنین منابع پروتئینی مفید مانند لبنیات، حبوبات و تخم مرغ، علاوه بر تامین نیازهای غذایی نوجوانان در کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام نیز مؤثراست.

-خودداری از حذف وعده های غذایی

-حذف یک وعده موجب دریافت کالری بیشتر دروعده بعدی می گردد وخطرات دیابت وبیماری سنگ صفرا را نیز به دنبال دارد