روش های اصلی مراقبت کودک بیمار

تغذیه کودک بیمار

1-      قبل از دادن غذا به کودک بیمار بايد دستها و صورت او شسته شود زيرا به كودك احساس آرامش ميدهد .

2-      در حالتي كه كودك خواب آلود است به او غذا داده نشود.

3-      با صبر و حوصله بيشتري به کودک بیمار غذا داده شود.

4-      تداوم شيردهي به مادران كودكان شير خوار تأكيد شود.

5-      از غذاها يي كه در حالت سلامت ، كودك بيشتر به آنها علاقه دارد داده شود.

6-       براي نرم كردن غذاي كودك ، كمي كره يا روغن ترجيحاً  روغن مايع  و يا شير به غذا اضافه شود.

7-      كم خوردن  بهتر از هيچ نخوردن است .(تغذيه با حجم  كم و دفعات بيشتر)

8-      مصرف  شير در کودک بیمار كودك بيمار منعي ندارد.

9-      كودك بيمار نياز به پرهيز غذائي شديد ندارد.

روش مراقبت  کودک بیمار

تغذیه کودک بیمار