معیار تشخیص چاقی یا لاغری چیست؟

با محاسبه شاخص  توده بدنی و مقایسه با مقادیر استاندارد می توان به اضافه وزن و چاقی پی برد : وزن و قد را اندازه گیری کرده وزن را به کیلوگرم برمجذور قد به متر تقسیم می کنید . عدد بدست آمده را با جدول زیر مقایسه نمایید .

برای محاسبه شاخص توده بدنی  به صفحه زیر بروید .

شاخص توده بدنی

فرمول محاسبه چاقی  یا لاغری :

فرمول چاقی
فرمول محاسبه چاقی یا لاغری

کم وزن

کمتر از 18/5

وزن طبیعی

24/9 – 18/5

اضافه وزن

29/9 -25

چاقی خفیف

34/9 -30

چاقی متوسط

39/9 -35

چاقی شدید

بیشتر از40

چاقی یا لاغری

چاقی یا لاغری

توجه : اندازه گیری دور کمر نیز یکی از معیارهای  چاقی بویژه  چاقی شکمی  است . اگر دور کمر خانمها بیشتر از 88سانتی متر و آقایان بیشتر از   102 سانتیمتر باشد جزء افراد در معرض خطر هستید.