1یک فرد بزرگسال با مصرف 2تا3لیوان شیر نیاز کلسیم روزانه خود را تامین می کند

2یک لیوان شیر 300میلی گرم کلسیم دارد

3 افرادی که شیر دوست ندارند یا نمی توانند تحمل کنند از شیر موز،شیرکاکائو ،یا شیر بدون لاکتوز استفاده کنند