کتاب نکات همراه اطفال

نکات همراه اطفال جلد

کتاب نکات همراه اطفال 

 مجموعه نکات برگزیده اطفال تحت عنوان کتاب نکات همراه اطفال به صورت جیبی نوشته دکتر ثمین شرفیان اردکانی دستیار تخصصی کودکان ، از انتشارات راه نوین تخصص منتشر شده این کتاب شامل 2000 نکته ی برگزیده مهم و کلیدی آزمونهای دستیاری و پیش کارورزی سالهای گذشته و در 4 جلد می باشد .

نکات همراه اطفال جلد

نکات همراه اطفال


پشت جلد نکات همراه اطفال

پشت جلد نکات همراه اطفال

شماره تلفن های انتشارات راه نوین تخصص
09127981240
021-664995052