نکات تغذیه ای برای کودک 4 تا 6سال

نکات تغذیه ای کودک 4 تا 6 ساله عبارتند از :

1- تعداد دفعات معمول صرف غذا  4 تا 6 بار در روز توصیه می شود .

2- اهمیت میان وعده ها به اندازه غذای اصلی است .

3- توجه به ظاهر طعم ، بو ، مزه و حرارت غذا ی کودک مهم است .

4- از اجبار کردن کودک در مصرف غذا پرهیز شود .

5- دادن آزادی مطلق به کودک توصیه نمی شود .

6- برنامه غذایی کودک متعادل باشد و یکنواخت نباشد .

7- کودک در زمان صرف غذا خسته نباشد .

8- هر نوع خوراکی و نوشیدنی در فاصله ی 5/ 1 ساعت از وعده ی اصلی غذا مصرف شود .

9- محدودیت در مصرف زیاد آب میوه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

تغذیه کودک 4 تا 6  ساله

تغذیه کودک 4 تا 6 ساله